Hlavní prednášatelia

Zalika Klemenc Ketiš

Komunitné zdravotné stredisko Ľubľana, Slovinsko. Vedúca Katedry rodinného lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita v Maribore, Slovinsko. Členka výkonnej rady WONCA Europe.


Vzdelávanie v rodinnom lekárstve pre kvalitnú a bezpečnú prax rodinného lekárstva
Abstrakt :
  Rodinné lekárstvo je uznávané ako samostatná špecializácia medicíny, preto si vyžaduje náležité vzdelávanie. Vzdelávanie je jedným z faktorov, ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť praxe rodinného lekárstva. Patria sem všetky úrovne vzdelávania: bakalárske štúdium, špecializované školenie aj celoživotný odborný rozvoj. Vzdelávací program EURACT definuje, aké témy by sa mali vyučovať a aké učebné metódy by sa mali uplatniť pri kvalitnej výučbe rodinného lekárstva. Zakladá sa na európskej definícii rodinného lekárstva/všeobecnej praxe, ktorá opisuje hlavné kompetencie, ktoré by špecialista na rodinné lekárstvo mal mať a uplatňovať pri konzultácii s pacientmi. Európska akademická obec v oblasti rodinného lekárstva si veľmi skoro uvedomila, že je potrebné štruktúrované a kontinuálne vzdelávanie učiteľov rodinného lekárstva. Vysokokvalitné vzdelávanie rodinného lekárstva predovšetkým musia zabezpečovať profesionálni vyučujúci s adekvátnou prípravou na školenie budúcich rodinných lekárov. EURACT nedávno vybudoval systém pre hodnotenie učiteľov rodinného lekárstva/všeobecnej praxe.

Biografia :
  Zalika Klemenc Ketiš je docentkou a vedúcou Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore v Slovinsku. Je tiež členkou Inštitútu pre výskum a vývoj v Komunitnom zdravotnom stredisku v Ľubľane, kde tiež pôsobí ako rodinná lekárka. Je aktívnou výskumníčkou a pedagogičkou bakalárskeho a postgraduálneho vzdelávania (špecializovaná výučba rodinného lekárstva). Je členkou riadiaceho výboru projektu na obnovenie praxe rodinného lekárstva v Slovinsku (od roku 2015) pod záštitou Ministerstva zdravotníctva. Je zodpovedná za kontrolu kvality a bezpečnosti a zlepšenie. V roku 2016 získala cenu Dr. Zory Janžekovič ako najlepší pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore. Cena sa udeľuje raz za 10 rokov, okrem toho sa každoročne na popud študentov a po schválení senátu udeľuje cena jednému pedagógovi. V roku 2016 získala cenu Lekárskej fakulty Univerzity v Maribore za výnimočné zásluhy – dôležitý prínos k založeniu, rozvoju a dobrému menu fakulty.
Je jednou z 10 členov výkonnej rady Európskej spoločnosti rodinných lekárov (WONCA Europe) (od roku 2015). Je členkou výkonnej rady Spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť rodinného lekárstva (EQuiP) (od roku 2014). Od augusta do decembra 2017 je jedným z troch európskych expertov (vyberaných v náročnom konaní) pri obnove špecializácie na rodinné lekárstvo v Grécku. Projekt organizuje Svetová zdravotnícka organizácia.
V roku 2016 získala cenu Dr. Zory Janžekovič ako najlepší pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore. Cena sa udeľuje raz za 10 rokov, okrem toho sa každoročne na popud študentov a po schválení senátu udeľuje cena jednému pedagógovi. V roku 2016 získala cenu Lekárskej fakulty Univerzity v Maribore za výnimočné zásluhy – dôležitý prínos k založeniu, rozvoju a dobrému menu fakulty.

Jaime Correia de Sousa

Predseda Medzinárodnej skupiny respiračnej primárnej starostlivosti. Portugalské Ministerstvo zdravotníctva. Lekárska fakulta, Univerzita v Minho, Portugalsko.


Výučba budúcich rodinných lekárov: Ako sa musí prispôsobiť odborné vzdelávanie?
Abstrakt :
  Autor v úvode skúma zmeny potrieb zdravotnej starostlivosti populácie vo svete a uvažuje o nových potrebách, ktoré budú od rodinných lekárov vyžadovať zmenu postupov práce. Zmena práce znamená, že učenie a vyučovanie by sa mali prispôsobiť tak, aby odborníci reagovali na pacientove potreby.
Vzdelávací program EURACT, rámec CanMeds a Program pre všeobecnú prax/rodinné lekárstvo EURACT budú zavedené ako dôležité a komplexné referenčné rámce v medicínskom vzdelávaní v oblasti všeobecnej a rodinnej medicíny.
Na konci prednášky budú účastníci mať možnosť diskutovať o potrebe revízie a prípadnej obnovy Vzdelávacieho programu EURACT.

Biografia :
  Jaime Correia de Sousa je docentom na Lekárskej fakulte na Univerzite v Minho v Portugalsku od roku 2004. V roku 2008 sa stal vedúcim Vedeckej oblasti komunitného zdravia. Je predsedom Medzinárodnej skupiny respiračnej primárnej starostlivosti (2016-2018) a členom rady od roku 2012.
Pôsobí tiež ako rodinný lekár v spoločnej praxi v Matosinhos, časti mesta Porto, kde je učiteľom medikov rodinného lekárstva. Od júla 2016 je členom plánovacieho výboru Globálnej aliancie proti respiračným ochoreniam (GARD-WHO).
Od roku 1992 do roku 2016, teda 25 rokov, bol každoročným riaditeľom kurzu a skupinovým koordinátorom na podujatí Bled International Workshops organizovanom Slovinskou spoločnosťou rodinného lekárska a Katedrou rodinnej praxe na Univerzite v Ľubľane a v Maribore pod záštitou EURACT so zameraním na výučbu učiteľov rodinného lekárstva.
Je členom Národného výboru pre dobrú klinickú prax na portugalskom Ministerstve zdravotníctva a členom Poradnej rady Portugalského národného programu proti respiračným ochoreniam (PNDR) od roku 2013.

Ilkka Kunnamo

Šéfredaktor EBM Guidelines @ EBMeDS at Duodecim Medical Publications Ltd, Univerzita v Helsinkách, Katedra všeobecného praktického lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti, Helsinki.


Technológie v zdravorníctve ako nástroj pre posilnenie občanov a zdravotníckych pracovníkov
Abstrakt :
  Posilnenie postavenia pacientov je strategickým cieľom pri budovaní zdravotníckeho informačného systému. Zameranosť na pacienta si vyžaduje, aby mal pacient jeden záznam obsahujúci primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť. Mnoho údajov budú zaznamenávať a používať sami pacienti a občania.
Kódovanie údajov o pacientoch umožňuje počítačové spracovanie a podporu klinického rozhodovania, lekársku presnosť a automatizáciu mnohých úloh.
Informačný systém uľahčuje komunikáciu nielen medzi pacientom a lekárom, ale aj komunikáciu v rámci siete profesionálov, ktorí vytvárajú virtuálne tímy, aby mohli poskytnúť starostlivosť zameranú na pacienta. Zdieľanie lekárskych poznatkov umožňuje posilnenie postavenia pacienta tým, že sa podporujú domáce merania a motivujúca a vedená starostlivosť o seba samých. Bezpečná komunikácia prostredníctvom zdravotných záznamov, správ, chatu a video správ umožňuje lekárovi flexibilnejší harmonogram, zlepšuje kontinuitu starostlivosti a zároveň skracuje dlhé hodiny strávené v ordinácii.
Vďaka informačnému systému sa tím primárnej zdravotnej starostlivosti môže starať o všetkých obyvateľov a zabezpečiť poskytnutie starostlivosti rovnako každému, komu by zdravotná starostlivosť pomohla. Umožňujú to údaje pacienta, ktoré sa zhromažďujú, monitorujú, triedia a vyhľadávajú, a lekárske poznatky usporiadané do pravidiel, ktoré analyzujú údaje každého pacienta v porovnaní s najlepšími dostupnými faktami.
Prierezové a dlhodobé údaje z elektronických zdravotných záznamov obyvateľov sa využívajú na získavanie nových poznatkov.

Viac informácií:
Programové vyhlásenie skupiny WONCA ohľadom eHealth: http://bit.ly/2BD2gI1
Ako vybudovať ideálny zdravotnícky informačný systém: http://bit.ly/2BFzMxd
Prezentácia o podpore klinického rozhodovania: http://bit.ly/2BHRws0


Biografia :
  IIkka Kunnamo je všeobecným lekárom v strednom Fínsku a mimoriadnym profesorom všeobecného lekárstva na Helsinskej univerzite. Stál za rozvojom postupov medicíny založenej na dôkazoch (Evidence-Based Medicine Guidelines), komplexnej elektronickej databázy postupov a v rokoch 1988 až 2008 pôsobil ako jej šéfredaktor. V súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor medzinárodnej verzie, ktorá bola preložená do 11 jazykov. Zúčastnil sa mnohých projektov zameraných na využitie počítačov pri primárnej zdravotnej starostlivosti, medicínskej informatike a organizácii primárnej zdravotnej starostlivosti. V roku 2002 sa stal vedúcim tímu, ktorý vytvoril plán pre rozvoj celoštátnych, štandardizovaných elektronických zdravotných záznamov pre Fínsko. V súčasnosti rozvíja komplexnú viacjazyčnú službu pre podporu rozhodovania (Evidence-Based Medicine electronic Decision Support, EBMeDS, www.ebmeds.org), ktorá využíva kľúčové súbory údajov v zdravotných záznamoch, a tým poskytuje automatické upozornenia zamerané na konkrétneho pacienta, interaktívne algoritmy a plány starostlivosti. Publikoval štúdie so zameraním na informatiku, postupy, reumatológiu, gastroenterológiu, sinusitídu a liečbu cukrovky. Je členom medzinárodnej skupiny GRADE www.gradeworkinggroup.org, zakladajúcim členom pracovnej skupiny Guidelines International Network Implementation Working Group a bývalým spolupredsedom pracovnej skupiny Multimorbidity Working Group. Je predsedom pracovnej strany WONCA Informatics Working Party a členom výkonnej rady DynaMed Plus, EBSCO Health.

Harris Lygidakis

Výskumná jednotka INSIDE, Luxemburská univerzita. WONCA (World Organization of Family Doctors – Svetová organizácia rodinných doktorov) Čestný sekretár pre Európu. ISfTeH (Internation Society for Telemedicine and eHealth – Medzinárodná asociácia pre telemedicínu a elektronické zdravotníctvo) Vedúci skupiny pre prácu so sociálnymi médiami.


Z globálneho na lokálne: reverzné inovácie a prehodnotenie budúcnosti zdravotníctva.
Abstrakt :
  Aby bolo možné dosiahnuť všeobecné zdravotné poistné krytie, je bezodkladne potrebné prehodnotiť postupy, rozširovať vedomosti a vysporiadať sa s nespravodlivosťou a vysokými cenami. Napriek kultúre zdravotníctva, ktorá sa bráni zmenám, môžu informačné technológie umožniť značné zmeny: prudký nárast vplyvu počítačových technológií, prvotné fázy internetu vecí so všadeprítomnosťou mobilných zariadení a širokosiahlym sieťovým prepojením, obrovské databanky a nové modely a algoritmy spracovania budú jednoznačne viesť ku transformácii.
Avšak inovácie si vyžadujú investície do času, zdrojov, nových regulačných rámcov, preorientovanie cieľov a radikálnu zmenu v prístupoch. Nárast technologických riešení, ktoré podporujú potreby zdravotníctva v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, má potenciál vyvíjať novelizačné stratégie aj na celosvetovej úrovni zdravotníctva.
Identifikovanie spoločných problémov v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách a krajinách s vysokými prijímam a urýchľovanie kombinovania, kontextualizácie a rozširovanie úspešných inovatívnych riešení môže byť odpoveď na niektoré z najnaliehavejších problémov v oblasti zdravotníctva.

John Brodersen

Profesorské centrum pre výskum a vzdelávanie v oblasti všeobecnej praxe, Katedra verejného zdravia, Univerzita v Kodani a Výskumné oddelenie primárnej zdravotnej starostlivosti, región Zealand.


Prehnaná diagnóza
Abstrakt :
  "Život môžeme pochopiť len spätne, no žiť sa musí smerom dopredu" - Søren Kierkegaard (Danish philosopher 1813-55)

Prehnaná diagnóza je diagnóza deviácií, abnormalít, rizikových faktorov a/alebo patológií, ktoré samé o sebe nikdy: nevyvolajú symptómy (platí len pre rizikové faktory a patológie), nevedú k morbidite a nie sú príčinou smrti(1). Vzniká v mnohých situáciách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu prehnanej detekcie, definície a preceňovania choroby(2). Liečba prehnane diagnostikovaného stavu (deviácia, abnormalita, rizikový faktor a/alebo patológia) vo svojej podstate nezmení prognózu pacienta k lepšiemu, a teda môže byť len škodlivá(3).
Na individuálnej úrovni ani my ako všeobecní lekári ani pacienti nemôžu mať istotu, či je pacient skutočne prehnane diagnostikovaný. Až na konci pacientovho života môžeme na základe biomedicínskych podmienok získať istotu, či naša diagnóza bola správna alebo iatrogénna. V oblasti psychosociálnych podmienok a duševných chorôb nikdy nedostaneme jednoznačnú odpoveď. Preto sa dilemy a riziká všetkých diagnostických postupov v každodennej klinickej praxi všeobecného lekára s ohľadom na pacienta – so zriedkavým výskytom biomedicínskych chorôb a častým výskytom psychosociálnych chorôb – dajú tak krásne zachytiť hore uvedeným výrokom Kirkegaarda. Otázka za niekoľko miliárd dolárov teda je: ako môžeme znížiť výskyt alebo úplne predísť prehnanej diagnóze?

1. Brodersen J. Ako viesť výskum o prehnanej diagnóze. Hlavný príspevok z EGPRN máj 2016, Tel Aviv. The European journal of general practice. 2017;23(1):78-82.
2. Welch HG, Schwartz L, Woloshin S. Prehnaná diagnóza. Zhoršenie stavu pri snahe o zdravie. Boston: Beacon Press; 2011 2011.
3. Brodersen J, Schwartz LM, Woloshin S. Prehnaná diagnóza: ako skríning rakoviny môže zmeniť indolentnú patológiu na chorobu. APMIS. 2014;122(8):683-9.


Biografia :
  John Brodersen je všeobecným lekárom s viac ako desaťročnými skúsenosťami s klinickou praxou. Doktor Brodersen má titul PhD z verejného zdravia a psychometriky a pracuje ako profesor v oblasti prevencie, lekárskeho skríningu, medicíny založenej na dôkazoch a multimorbidity v Centre výskumu a vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, Katedra verejného zdravia, Univerzita v Kodani a vo Výskumnom oddelení primárnej zdravotnej starostlivosti, región Zealand.
Jeho výskum sa zameriava na rovnováhu medzi výhodami a rizikami lekárskej prevencie s osobitným zameraním na oblasť vypracúvania a validácie dotazníkov na meranie psychosociálnych dopadov lekárskeho skríningu a meranie dopadov a stupňa prehnanej diagnózy. Používa kvalitatívne aj kvantitatívne metódy, napr. kvalitatívne vypracoval opatrenia na výsledky nahlásené pacientom a validoval ich použitím Raschovho modelu Item Response Theory, aby zobjektívnil subjektívne oblasti ako psychosociálne dôsledky. Doktor Brodersen má bohatú publikačnú činnosť v odborných časopisoch.
V súvislosti s procesom diagnózy vo všeobecnej praxi a samotestovaním a skríningom u všeobecnej populácie expertíza doktora Brodersena spočíva v presnosti diagnostického testu, prehnanej diagnóze, informovanom súhlase a psychosociálnych dôsledkoch testovania u zdravých ľudí. Vyučuje medicínu založenú na dôkazoch doma aj v zahraničí.

Adrian Rohrbasser

Všeobecný lekár, vedúci Riadenej starostlivosti a implementácie medicíny založenej na dôkazoch. Člen kvalitatívneho výboru Švajčiarskej spoločnosti všeobecnej internej medicíny. Člen Európskej spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť v rodinnom lekárstve.


Plavba v mori prehnanej liečby: Ako praktikovať informované rozhodovanie vo svetle neistoty?
Abstrakt :
  Pozreli sme sa na rôzne prípady a sledovali priebeh liečby, aby sme sa pokúsili pochopiť, čo sa stalo.
Prednáška je o skrytých faktoroch, ktoré môžu spôsobiť prehnanú liečbu v každodennej praxi.
Špecialisti sa snažia znížiť neistotu, skúmať možnosti a marginalizovať chyby, no rodinný lekár sa snaží prijať neistotu, skúma pravdepodobnosť a marginalizuje nebezpečenstvo. Preto by liečba a starostlivosť mala brať do úvahy potreby a preferencie jednotlivca. Pacienti by mali mať možnosť prijať informované rozhodnutie o starostlivosti a liečbe ako partneri odborníka na zdravotnú starostlivosť. No hoci rodinní lekári si možno prajú prax vo väčšej miere riadenú pacientom, menej testov a menej liečby, pracujú v kultúrnom, sociálnom a regulačnom rámci, ktorý ich od toho výrazne odrádza. Štandardné pokyny pre prax a liečbu, finančná motivácia a sociálny tlak nás tlačí do testovania, diagnóz a liečby pacientov.

Biografia:
  Adrian Rohrbasser, s titulom MSc zo zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch, je všeobecným lekárom pracujúcim pre zdravotnícke centrá s medicínskym základom na východe Švajčiarska. Veľmi rád vyučuje, rád sa učí a školí, a to všetko popri práci všeobecného lekára. V lete ho často nenájdete nad knihami, ale na rebríku maľovať svoju chatu vo Švédsku alebo na túre či rybačke v horách.
Adrian je členom Výboru pre kvalitu Švajčiarskej spoločnosti všeobecnej internej medicíny a Európskej spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť rodinného lekárstva. V oboch vedie pracovné skupiny pre kvalitu podporujúce prenos znalostí a zvýšenie kvality primárnej zdravotnej starostlivosti. Touto témou sa zaoberá aj vo výskume na Oxfordskej univerzite na Katedre celoživotného vzdelávania, kde pracuje na titule DPhil zo zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch.


Zalika Klemenc Ketiš

Komunitné zdravotné stredisko Ľubľana, Slovinsko. Vedúca Katedry rodinného lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita v Maribore, Slovinsko. Členka výkonnej rady WONCA Europe.

Vzdelávanie v rodinnom lekárstve pre kvalitnú a bezpečnú prax rodinného lekárstva
Abstrakt :
  Rodinné lekárstvo je uznávané ako samostatná špecializácia medicíny, preto si vyžaduje náležité vzdelávanie. Vzdelávanie je jedným z faktorov, ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť praxe rodinného lekárstva. Patria sem všetky úrovne vzdelávania: bakalárske štúdium, špecializované školenie aj celoživotný odborný rozvoj. Vzdelávací program EURACT definuje, aké témy by sa mali vyučovať a aké učebné metódy by sa mali uplatniť pri kvalitnej výučbe rodinného lekárstva. Zakladá sa na európskej definícii rodinného lekárstva/všeobecnej praxe, ktorá opisuje hlavné kompetencie, ktoré by špecialista na rodinné lekárstvo mal mať a uplatňovať pri konzultácii s pacientmi. Európska akademická obec v oblasti rodinného lekárstva si veľmi skoro uvedomila, že je potrebné štruktúrované a kontinuálne vzdelávanie učiteľov rodinného lekárstva. Vysokokvalitné vzdelávanie rodinného lekárstva predovšetkým musia zabezpečovať profesionálni vyučujúci s adekvátnou prípravou na školenie budúcich rodinných lekárov. EURACT nedávno vybudoval systém pre hodnotenie učiteľov rodinného lekárstva/všeobecnej praxe.

Biografia :
  Zalika Klemenc Ketiš je docentkou a vedúcou Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore v Slovinsku. Je tiež členkou Inštitútu pre výskum a vývoj v Komunitnom zdravotnom stredisku v Ľubľane, kde tiež pôsobí ako rodinná lekárka. Je aktívnou výskumníčkou a pedagogičkou bakalárskeho a postgraduálneho vzdelávania (špecializovaná výučba rodinného lekárstva). Je členkou riadiaceho výboru projektu na obnovenie praxe rodinného lekárstva v Slovinsku (od roku 2015) pod záštitou Ministerstva zdravotníctva. Je zodpovedná za kontrolu kvality a bezpečnosti a zlepšenie. V roku 2016 získala cenu Dr. Zory Janžekovič ako najlepší pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore. Cena sa udeľuje raz za 10 rokov, okrem toho sa každoročne na popud študentov a po schválení senátu udeľuje cena jednému pedagógovi. V roku 2016 získala cenu Lekárskej fakulty Univerzity v Maribore za výnimočné zásluhy – dôležitý prínos k založeniu, rozvoju a dobrému menu fakulty.
Je jednou z 10 členov výkonnej rady Európskej spoločnosti rodinných lekárov (WONCA Europe) (od roku 2015). Je členkou výkonnej rady Spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť rodinného lekárstva (EQuiP) (od roku 2014). Od augusta do decembra 2017 je jedným z troch európskych expertov (vyberaných v náročnom konaní) pri obnove špecializácie na rodinné lekárstvo v Grécku. Projekt organizuje Svetová zdravotnícka organizácia.
V roku 2016 získala cenu Dr. Zory Janžekovič ako najlepší pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore. Cena sa udeľuje raz za 10 rokov, okrem toho sa každoročne na popud študentov a po schválení senátu udeľuje cena jednému pedagógovi. V roku 2016 získala cenu Lekárskej fakulty Univerzity v Maribore za výnimočné zásluhy – dôležitý prínos k založeniu, rozvoju a dobrému menu fakulty.

Jaime Correia de Sousa

Predseda Medzinárodnej skupiny respiračnej primárnej starostlivosti. Portugalské Ministerstvo zdravotníctva. Lekárska fakulta, Univerzita v Minho, Portugalsko.

Výučba budúcich rodinných lekárov: Ako sa musí prispôsobiť odborné vzdelávanie?
Abstrakt :
  Autor v úvode skúma zmeny potrieb zdravotnej starostlivosti populácie vo svete a uvažuje o nových potrebách, ktoré budú od rodinných lekárov vyžadovať zmenu postupov práce. Zmena práce znamená, že učenie a vyučovanie by sa mali prispôsobiť tak, aby odborníci reagovali na pacientove potreby.
Vzdelávací program EURACT, rámec CanMeds a Program pre všeobecnú prax/rodinné lekárstvo EURACT budú zavedené ako dôležité a komplexné referenčné rámce v medicínskom vzdelávaní v oblasti všeobecnej a rodinnej medicíny.
Na konci prednášky budú účastníci mať možnosť diskutovať o potrebe revízie a prípadnej obnovy Vzdelávacieho programu EURACT.

Biografia :
  Jaime Correia de Sousa je docentom na Lekárskej fakulte na Univerzite v Minho v Portugalsku od roku 2004. V roku 2008 sa stal vedúcim Vedeckej oblasti komunitného zdravia. Je predsedom Medzinárodnej skupiny respiračnej primárnej starostlivosti (2016-2018) a členom rady od roku 2012.
Pôsobí tiež ako rodinný lekár v spoločnej praxi v Matosinhos, časti mesta Porto, kde je učiteľom medikov rodinného lekárstva. Od júla 2016 je členom plánovacieho výboru Globálnej aliancie proti respiračným ochoreniam (GARD-WHO).
Od roku 1992 do roku 2016, teda 25 rokov, bol každoročným riaditeľom kurzu a skupinovým koordinátorom na podujatí Bled International Workshops organizovanom Slovinskou spoločnosťou rodinného lekárska a Katedrou rodinnej praxe na Univerzite v Ľubľane a v Maribore pod záštitou EURACT so zameraním na výučbu učiteľov rodinného lekárstva.
Je členom Národného výboru pre dobrú klinickú prax na portugalskom Ministerstve zdravotníctva a členom Poradnej rady Portugalského národného programu proti respiračným ochoreniam (PNDR) od roku 2013.

Ilkka Kunnamo

Šéfredaktor EBM Guidelines @ EBMeDS at Duodecim Medical Publications Ltd, Univerzita v Helsinkách, Katedra všeobecného praktického lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti, Helsinki.

Technológie v zdravorníctve ako nástroj pre posilnenie občanov a zdravotníckych pracovníkov

Harris Lygidakis

Výskumná jednotka INSIDE, Luxemburská univerzita. WONCA (World Organization of Family Doctors – Svetová organizácia rodinných doktorov) Čestný sekretár pre Európu. ISfTeH (Internation Society for Telemedicine and eHealth – Medzinárodná asociácia pre telemedicínu a elektronické zdravotníctvo) Vedúci skupiny pre prácu so sociálnymi médiami.

Z globálneho na lokálne: reverzné inovácie a prehodnotenie budúcnosti zdravotníctva.
Abstrakt :
  Aby bolo možné dosiahnuť všeobecné zdravotné poistné krytie, je bezodkladne potrebné prehodnotiť postupy, rozširovať vedomosti a vysporiadať sa s nespravodlivosťou a vysokými cenami. Napriek kultúre zdravotníctva, ktorá sa bráni zmenám, môžu informačné technológie umožniť značné zmeny: prudký nárast vplyvu počítačových technológií, prvotné fázy internetu vecí so všadeprítomnosťou mobilných zariadení a širokosiahlym sieťovým prepojením, obrovské databanky a nové modely a algoritmy spracovania budú jednoznačne viesť ku transformácii.
Avšak inovácie si vyžadujú investície do času, zdrojov, nových regulačných rámcov, preorientovanie cieľov a radikálnu zmenu v prístupoch. Nárast technologických riešení, ktoré podporujú potreby zdravotníctva v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, má potenciál vyvíjať novelizačné stratégie aj na celosvetovej úrovni zdravotníctva.
Identifikovanie spoločných problémov v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách a krajinách s vysokými prijímam a urýchľovanie kombinovania, kontextualizácie a rozširovanie úspešných inovatívnych riešení môže byť odpoveď na niektoré z najnaliehavejších problémov v oblasti zdravotníctva.

John Brodersen

Profesorské centrum pre výskum a vzdelávanie v oblasti všeobecnej praxe, Katedra verejného zdravia, Univerzita v Kodani a Výskumné oddelenie primárnej zdravotnej starostlivosti, región Zealand.

Prehnaná diagnóza
Abstrakt :
  "Život môžeme pochopiť len spätne, no žiť sa musí smerom dopredu" - Søren Kierkegaard (Danish philosopher 1813-55)

Prehnaná diagnóza je diagnóza deviácií, abnormalít, rizikových faktorov a/alebo patológií, ktoré samé o sebe nikdy: nevyvolajú symptómy (platí len pre rizikové faktory a patológie), nevedú k morbidite a nie sú príčinou smrti(1). Vzniká v mnohých situáciách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu prehnanej detekcie, definície a preceňovania choroby(2). Liečba prehnane diagnostikovaného stavu (deviácia, abnormalita, rizikový faktor a/alebo patológia) vo svojej podstate nezmení prognózu pacienta k lepšiemu, a teda môže byť len škodlivá(3).
Na individuálnej úrovni ani my ako všeobecní lekári ani pacienti nemôžu mať istotu, či je pacient skutočne prehnane diagnostikovaný. Až na konci pacientovho života môžeme na základe biomedicínskych podmienok získať istotu, či naša diagnóza bola správna alebo iatrogénna. V oblasti psychosociálnych podmienok a duševných chorôb nikdy nedostaneme jednoznačnú odpoveď. Preto sa dilemy a riziká všetkých diagnostických postupov v každodennej klinickej praxi všeobecného lekára s ohľadom na pacienta – so zriedkavým výskytom biomedicínskych chorôb a častým výskytom psychosociálnych chorôb – dajú tak krásne zachytiť hore uvedeným výrokom Kirkegaarda. Otázka za niekoľko miliárd dolárov teda je: ako môžeme znížiť výskyt alebo úplne predísť prehnanej diagnóze?

1. Brodersen J. Ako viesť výskum o prehnanej diagnóze. Hlavný príspevok z EGPRN máj 2016, Tel Aviv. The European journal of general practice. 2017;23(1):78-82.
2. Welch HG, Schwartz L, Woloshin S. Prehnaná diagnóza. Zhoršenie stavu pri snahe o zdravie. Boston: Beacon Press; 2011 2011.
3. Brodersen J, Schwartz LM, Woloshin S. Prehnaná diagnóza: ako skríning rakoviny môže zmeniť indolentnú patológiu na chorobu. APMIS. 2014;122(8):683-9.


Biografia :
  John Brodersen je všeobecným lekárom s viac ako desaťročnými skúsenosťami s klinickou praxou. Doktor Brodersen má titul PhD z verejného zdravia a psychometriky a pracuje ako profesor v oblasti prevencie, lekárskeho skríningu, medicíny založenej na dôkazoch a multimorbidity v Centre výskumu a vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, Katedra verejného zdravia, Univerzita v Kodani a vo Výskumnom oddelení primárnej zdravotnej starostlivosti, región Zealand.
Jeho výskum sa zameriava na rovnováhu medzi výhodami a rizikami lekárskej prevencie s osobitným zameraním na oblasť vypracúvania a validácie dotazníkov na meranie psychosociálnych dopadov lekárskeho skríningu a meranie dopadov a stupňa prehnanej diagnózy. Používa kvalitatívne aj kvantitatívne metódy, napr. kvalitatívne vypracoval opatrenia na výsledky nahlásené pacientom a validoval ich použitím Raschovho modelu Item Response Theory, aby zobjektívnil subjektívne oblasti ako psychosociálne dôsledky. Doktor Brodersen má bohatú publikačnú činnosť v odborných časopisoch.
V súvislosti s procesom diagnózy vo všeobecnej praxi a samotestovaním a skríningom u všeobecnej populácie expertíza doktora Brodersena spočíva v presnosti diagnostického testu, prehnanej diagnóze, informovanom súhlase a psychosociálnych dôsledkoch testovania u zdravých ľudí. Vyučuje medicínu založenú na dôkazoch doma aj v zahraničí.

Adrian Rohrbasser

Všeobecný lekár, vedúci Riadenej starostlivosti a implementácie medicíny založenej na dôkazoch. Člen kvalitatívneho výboru Švajčiarskej spoločnosti všeobecnej internej medicíny. Člen Európskej spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť v rodinnom lekárstve.

Plavba v mori prehnanej liečby: Ako praktikovať informované rozhodovanie vo svetle neistoty?
Abstrakt :
  Pozreli sme sa na rôzne prípady a sledovali priebeh liečby, aby sme sa pokúsili pochopiť, čo sa stalo.
Prednáška je o skrytých faktoroch, ktoré môžu spôsobiť prehnanú liečbu v každodennej praxi.
Špecialisti sa snažia znížiť neistotu, skúmať možnosti a marginalizovať chyby, no rodinný lekár sa snaží prijať neistotu, skúma pravdepodobnosť a marginalizuje nebezpečenstvo. Preto by liečba a starostlivosť mala brať do úvahy potreby a preferencie jednotlivca. Pacienti by mali mať možnosť prijať informované rozhodnutie o starostlivosti a liečbe ako partneri odborníka na zdravotnú starostlivosť. No hoci rodinní lekári si možno prajú prax vo väčšej miere riadenú pacientom, menej testov a menej liečby, pracujú v kultúrnom, sociálnom a regulačnom rámci, ktorý ich od toho výrazne odrádza. Štandardné pokyny pre prax a liečbu, finančná motivácia a sociálny tlak nás tlačí do testovania, diagnóz a liečby pacientov.

Biografia:
  Adrian Rohrbasser, s titulom MSc zo zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch, je všeobecným lekárom pracujúcim pre zdravotnícke centrá s medicínskym základom na východe Švajčiarska. Veľmi rád vyučuje, rád sa učí a školí, a to všetko popri práci všeobecného lekára. V lete ho často nenájdete nad knihami, ale na rebríku maľovať svoju chatu vo Švédsku alebo na túre či rybačke v horách.
Adrian je členom Výboru pre kvalitu Švajčiarskej spoločnosti všeobecnej internej medicíny a Európskej spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť rodinného lekárstva. V oboch vedie pracovné skupiny pre kvalitu podporujúce prenos znalostí a zvýšenie kvality primárnej zdravotnej starostlivosti. Touto témou sa zaoberá aj vo výskume na Oxfordskej univerzite na Katedre celoživotného vzdelávania, kde pracuje na titule DPhil zo zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch.

Kontakty
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovensko

Mgr. Eva Kačeriková
+421 918 502 341
info@equip2018.sk